Tanév eleji ismétlés

Kommunikáció
A kommunikációs modell
A beszéd és a nyelv (a szóbeli és az írásbeli közlés hasonlóságai, különbségei)

Helyesírás

Helyesírásunk alapelvei

Hangtan

Hangképző szervek (fajtái, működésük)
Mi a beszédhang?
A beszédhangok fajtái (mnh: a kiejtés időtartama, a nyelv vízszintes irányú mozgása, az ajkak állása szerint; msh: a kiejtés időtartama, a hangszalagok működése, az akadály helye szerint)
A hang és a betű, a betűk felosztása, a betűrend (a 44 betűs teljes magyar abc)
A magánhangzók kapcsolódásának törvényei (hangrend, illeszkedés)
A mássalhangzók kapcsolódásának törvényszerűségei (hasonulás, összeolvadás, rövidülés)
A szótagolás szabályai

Szótan

Mi a szó?
Hangalak és jelentés kapcsolata a szavakban ( jelölésük)
A szóelemek (morfémák), a toldalékok fajtái
A szófajok (alapszófajok, viszonyszók, mondatszók)
A szókincs gyarapodásának módjai: belső szóteremtés, szóalkotás (szóösszetétel, szóképzés, mozaikszavak, rövidítések), más nyelvekből való átvétel

Mondattan

Mi a mondat?
A mondat fajtái (tartalma avagy a beszélő szándéka, logikai minőség és szerkezet szerint)
Az egyszerű mondat szerkezete
A mondatrészek (szintagmák): hozzárendelő, tárgyas, határozós, jelzős
Az állítmány fajtái
Az alany fajtái
Az állítmány és az alany egyeztetése
A tárgy fajtái
A határozók fajtái
A határozók kifejezőeszközei
Az összetett mondat