A XX. század irodalma

A bevezető óra vázlata

 

XIX. század:

          Az eszmék, álmodozások, forradalmak, szabadságharcok és a technika kora
          A szabadság kora

-         a felvilágosodás eszmevilága uralkodik:

o   „Szabadság, egyenlőség, testvériség”

o   Az emberi jogok kiteljesedése - minden ember egyenlő és azonos jogok illetik meg.

o   Minden nemzet legnagyobb kincse a szabadság

§  forradalmak, szabadságharcok

§  nemzetállamok létrejötte

-         a tudomány és technika páratlan fejlődése („A határ a csillagos ég…”)

-         modern termelési viszonyok – jobbágyrendszer megszűnése

-         uralkodó stílusirányzat a romantika:

o   történelmi példák, a múlt iránti érdeklődés

o    a népköltészet és a keleti kultúra felfedezése

o   álomvilág, szellemvilág, kedvelt motívumok (rom, vihar, éjjel stb.)

Magyarország

Lelkes, hazafias korszak:

-         Reformkor

o   nyelvújítás

o   reform országgyűlések

§  a magyar nyelv ügye

§  jobbágyfelszabadítás

§  törvény előtti egyenlőség

§  közteherviselés

o   intézmények megalapítása

§  MTA

§  Kisfaludy Társaság

§  Pest Magyar Színház stb.

o   újságok, folyóiratok

o   költők, írók szerepe (a nemzet, a haladás szolgálata)

 

 

-         Forradalom és szabadságharc, Bach-korszak

Hősi, önfeláldozó korszak, „lélekcserélő idők”, kiváló hazafiakkal, hősökkel

o   függetlenségi törekvések, élethalálharc

o   megtorlások

o   passzív ellenállás

 

-         A kiegyezéstől az I. világháborúig:

o   hosszantartó béke Európában („a boldog békeidők”)

o   osztrák-magyar megbékélés (a magyarok makacssága, hazaszeretete győzelmet arat)

o   nagyarányú ipari, technikai, kereskedelmi fejlődés

o   polgárosodás

o   városiasodás

o   vasúthálózat kiépülése

o   a kultúra is fejlődik


XX. század

Az értelmetlen pusztítás („overkill”), fajgyűlölet, népirtás, természetrombolás; a tévhitek, „ordas eszmék” kora. A balsors százada. Az „ember embernek farkasa” százada

Oly korban éltem én e földön,
mikor az ember úgy elaljasult,
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra,
s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg,
befonták életét vad kényszerképzetek.

(Radnóti Miklós: Töredék)

Lásd még: Beatrice: XX. század:

http://www.youtube.com/watch?v=GNCjODTQoH4

 

Néhányborzalom, amely a magyarságot is mélyen érintették:

-         I. világháború

-         Bolsevizmus – Tanácsköztársaság

-         Trianon – Magyarország borzalmas és szégyenletes megcsonkítása

-         gazdasági világválság (3 millió magyar kivándorlása)

-         náci fajelmélet

-         Két őrült elmegyógyintézetté teszi Európát: Hitler és Sztálin

-         II. világháború

-         Szállasi-rendszer

-         magyar holokauszt: 600 000 zsidó származású magyar elpusztítása

-         orosz megszállás

o   malenykij robot” (magyarok kényszermunkára hurcolása)

o   kommunista rendszer bevezetése

§  a félelem és ostobaság korszaka

§  kitelepítések (több százezer magyarországi német is áldozatává válik)

§  az államvédelmi rendőrség rémuralma („csengőfrász”, recski munkatábor)

§  nemzeti értékeink romlása

§  a személyiség leépülése

§  a hazugság mindennapi gyakorlattá válik

-         1956: a forradalom és szabadságharc leverése, megtorlások

-         Kádár-rendszer: gulyáskommunizmus („Ha meg akarod tömni a bendőd, befogod a pofádat!” vagy: „A húsosfazék körül jól elvagyunk!”)

 

Magyarország társadalmi helyzete a XX. század elején, a Nyugat indulásakor:

Felemás fejlődés, félfeudális társadalom
nemesség            polgárság

(A nemesi társadalom részben tovább él, a polgárság önmagában nem elég erős a hatalom gyakorlására.)
A falvak a városokhoz képest igen elmaradottak: „vidéki Magyarország”

vidék                   városok

(Pl.: Ady: A téli Magyarország, A Hortobágy poétája, A Tisza parton)

Kultúra:

-         Nyüzsgő kulturális élet a városokban, kávéházi élet, színházak, újságok, folyóiratok…

-         A XIX. század végére jellemző epigonizmust elsöpri a Nyugat irodalmi „forradalma”.

Epigonok: Petőfi és Arany költészetét utánozzák, eredeti gondolatok és stílus nélkül.